Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Archives

Publié par Messager

 

.

E.Kandolo répond aux derniers commentaires sur les chansons funèbres

 

Ndeko Historien,
 
Ya solo, Arthur Bakumba azali muana ya Ngiri Ngiri. Lopango na bango ezali na coin ya ba avenues Niangara na Katanga (prolongement ya Shaba, na ngambo ya Force Publique, ebengami Katanga). Matanga wana ezalisaki bokasi bua kosaka mpo ebembe ya Arthur ekumbaki batu tee na mutu oyo alekisaki ye !!!
Nazali ko comprendre souci ozali na yango na lolenge mbonguana esalema na kombo ya Mbowole na bokomi Bowule. Yo moko omeki kolakisa lolenge kombo wana ebonguami wuta ewutaki na Togo tee kokoma  na Congo, epai ya ba Ntombanzale.mpe na lolenge yango ewui transformation na Kinshasa suite na liwa ya Josée.  Sika esengeli nde bino, ba membres ya famille, bo se mettre d’accord na niveau ya famille mpo na ko apporter correctif wana. Kobunga te que lelo oyo, mingi na famille na yo, bakoma kokoma Bowule au lieu ya Mbowole. Eloko mosusu, soki nabungi te, Simon Mbowole nde azalaki cadre na Banque du Zaire.
Il est vrai que Matti abanda kokende poto na ba milieux ya ba années 60, kasi, nzela ya commerce ya bilamba, sapato na ba sacs ya Italie, ezali génération ya ba Josée nde etombolaki yango. Nazali koyeba lisusu que tango wana, samedi, avion ya Air-Zaïre ebandaki kosala Kinshasa-Lagos-Rome-Bruxelles. Série oyo, Matti abandaki kosomba biloko na Rome, ezali différente na oyo ya ba Josée mpo biloko wana ezalaki na ba nzela mosusu oyo nalingi kosolola awa te. Nayebi batu mosusu oyo bazalaki na cercle restreint wana.
Mpo na Jonas Munkamba Kadiata Nzemba, yeba que akomaka ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ya Zaïre na Rome mpe représentant ya Zaïre na  Food and Agriculture Organization (F.A.O) = Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation, kobanda na 1978 tee na 1981. Ye, a remplaçaki Ferdinand Kayukwa Kimoto, oyo atindamaki comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ya Zaïre na Belgrade.
Na description opesi sur papa Thomas Nkumu, yeba que azalaki na poignet na ye nde misapi na ye ya loboko : majeur, annulaire na auriculaire nde ezalaki ya kokatana. Atikalaki kaka na pouce na indexe. Yango nde abandaki kosakana na bana mike mingi na kotiya bango djiki djiki na dextérité moko ya kosakana te !!! Azalaki vraiment amusant !!! Ye, azali originaire ya groupement Libinza, précisément na Bas-Ngiri (mutu ya mayi), territoire ya Makanza, secteur ya Equateur, province ya Equateur.
Kati na Benjamin na Arthur, nzotu ya ainé, Benjamin , nde emonana. Kasi, tee na lelo oyo, nzotu ya leki, Arthur, nde etikala komonana te. Na misala wana, liwa ya Pierre na Tonton ezali mpe na maboko ya ma Zophini na Pauline. Souvent Pauline abandaki ko se dedouaner na kotiya culpabilite ya ma Zophini liboso pendant que eyebanaki malamu que bango mibale wana bayebanaki ba secrets na bango malamu na misala ya molili. En revanche, vie ya vieux Steve na le cadet papy, ebeba kaka boye : Vieux Steve, Instabilité na instabilité. Bien que atanga mpe kelasi na Belgique, Pauline alekisela ye temps na kotia ye gérant ya biloko na ye na province ya Equateur : ba plantations, masuwa, magasins na biloko mosusu azuaka na zaïrianisation. Na cadre ya gestion ya biloko oyo nde Pauline atindaki ye na Allemange mpo na formation. Kasi suka suka atikala ko avancer na eloko moko te. Mitelengano, azongi lisusu kofanda na ndaku ya baboti sur Botango. Papy , ye nde wuta bomuana, bakueyisa ye na mabele, yango nde eningisa mutu na ye tee lelo oyo azali na ye kaka ndenge wana.
Ndenge olobi, soki totali malamu, lisolo ya ba Soki na ya ba Nkumu ezali na ba points mosusu ezali kokokana, kasi, différence monene ezali que ba Soki kokabuama ezali très profond kati na libota ya papa na oyo ya mama. Soki otali na ba archives na biso awa na mbokamosika, nalobela sur lolenge Emile Soki akendaka komikaba epayi ya ba noko na ye mpe ezalaki lokola sacrilège. A part wana, lokola ba Nkumu, ezali famille ya bana mayele oyo basali université mpe bazali na ba kulutu na bango neti Soki oyo azalaki Directeur na Banque du Zaïre (sika azali na retraite dorée), Florentine, Ministre, Max, atanga na Lubumbashi mpe patron ya ba Editions Soki mpe kolo Bella Bella. Ndenge moko mpe na ba Nkumu avec Pauline, Steve, Benjamin oyo ba silisaki déjà ba études universitaires mpe avenir ya malonga na liboso.
Nayebi mua moke ba familles mibale mpe na zua occasion ya kokoma tee na mboka ya ba Max na oyo ya ba Benjamin. Nayebi que misala ezalaki makasi na ba familles wana mibale. Par ailleurs, na ndimi te que Florentine a bloqua mutu mpona carrière na ye. Au contraire, bibundeli ezalaki nde contre famille ya mère mpo ba noko bazalaki na bitumba makasi. Mise àpart solidarité ya ngambo ya famille ya papa, mutu na mutu azalaki na ba roquettes na ye mpe ba anti mpo na protection personnelle mpe na oyo ya  makambu ma ye.
Soki na zongeliba Nkumu, mutu nionso oyo ayebi famille wana ayebi bolamu oyo ezalaki na papa Thomas Nkumu, yango nde batu bayaki ebele na matanga ma ye mpe balelaki ye mingi. D’ailleurs, avant drame oyo ekueyelaki Benjamin na Arthur, papa Thomas na ma Zophini bazalaki déjà  na séparation bien que bazalaki kofanda lopango moko, père atongisaki partie na ye pembeni ya ndaku ya monene. En revanche, tango ma Zophini akufi, azuaki kaka gerbe ya ba fleure moko, ewutalki na famille ya première épouse ya Pierre, Tantine.
Na kozongela Pierre mbala ya sima mpe na nduliste mosusu ya Zaiko, na lolenge famille e complicaki vie na bango tee na ndenge bakenda mpe na suka, nakolobela ndenge batu ba décidaki babeta ma Zophini na Pauline suite na liwa ya Tonton.
  
...........................................................................
 
Ndeko Leo,
 
Tolobela mingi na ba circonstances ya liwa ya Bavon ; likambo ya Lucie, ndaku azuaka na Bandal, voiture asombaki epayi ya Franco, partie pris ya Franco mpo na Youlou tango azuaki nzele ya Bavon, discussion na Youlou , lolnge abandaki kotambusa en desordre tee na ndenge ayaka kosala accident na etat oyo nzoto na ye ekomaki, maloba ma Franco na cimetière de la Gombe mpe wuta wana tee na ndenge Franco akufa atikala lisusu kozonga kuna te mpe atikala kotiya promesse na ye en œuvre te.
Lisolo ya «Maseke ya Meme» mpe elobamaka mpe lolenge nini Bavon abandaki ko se palindre na ba cales ya Franco ezala na vie professionnelle mpe na vie privée !!!
Soki oluki malamu, okomona makomi wana nionso.
  
.................................................
 
Ndeko Serge, Kongo,
 
Na ba accusation contre papa Wemba na ndenge alekisa proper mama na ye, abetaka kaka monoko. Ye moko ayebi lolenge afongolaki nzela ya kokende na Langa Langa, lolenge a mobilisaki ba mista b aye I.S.I.F.I. mpe na ndenge moko na moko kati na bango afutaka consequence ya kisi wana. Nazali lisusu koyeba malamu, tango awutaka kotala Bozi période oyo abelaka mutu mpe bakianga ye na ba chaîne epayi na bango wana na Matonge vers Bongolo, papa Wemba aloba que soki nayebi likambo, nasala accident! Effectivement na nzela ya kozonga na ndaku asalaka accident mpe bakumbaka ye na hospital mpo na observation. Wuta wana, akoma evasif.
Ye , akoki na ye koyangana. Kasi, misala mia ye mizali confirmer na makambo mosusu tee na oyo ebandaka kosalama na cave ya propre ndaku na ye Aulnay-sous-bois (93), tango Justin, leki ya Rosa akufaki!!!
 
......................................................................................................
 
Ndeko Roca,
 
Mabala ekoya, tokolobela Ndaya Pauline (Ndaya Paradis) na Georgette Mowana (Tété).
 
.........................................................................................................
 
Ndeko King,
 
Papa Wemba  abotama na 1949 te. Soki na bungi te, na Zaiko, kaka ye na DV nde ba votaki na élection présidentielle ya 1970. Wana azalaki déjà na 22 ans na ndambu. Par contre, Rosa aye nde ko kitisa âge tango akomi na poto. Nazali lisusu komona tango ma Moke andimaki aya kofanda na Kanda Kanda. Ma moke nde abandaki kopesa ye mbongo ya transport mpo akende kelasi mpe wana azalaki muana moke penza. Ba oyo bayebi muana ya Rosa ya liboso, Kady, tango azalaki adolescente, azalaki portrait ya mama na ye tango azalaki elenge.
Espèrent abotama na 1953 mpe Djuna na 1952.
 
 
………………………………………………………………………………………
 
Ndeko Richard Mawete na Michel Kinzonzi,
 
Nakozongela lisolo ya Pierre mpe na ba points mosusu na mbala ya sima.
 
 
……………………………………………………………………………………..
 
 
Ndeko Koko,
 
Papa Wemba akangamaki na Makala, na octobre 1976 mpo na likambo ya Célestine. Famille ya Célé nde ekangisaki ye mpo abandaki kobima na muana na bango.  Même Celé wana, akomaki lisusu petite ya Confiance ya Rosa tee bakabuaki tango papa Wemba yaki komikangisa bêtement epayi ya Rosa.
Na 1977, nawutaki mobembo mpe yambo na ya na Kinshasa, na prévenaki papa Wemba na Rosa que nakolekela bango na ndaku mpo natikelsa bango colis na bango. Tango nakomi wana, na kuti Rosa mpe ayebisi ngai que «Jules azalaki kaka awa kasi andimi te que akeyi mosika, azali kaka awa na quartier». Neti Rosa abandaki kokende na wenza,  na proposer ye na Célé que natika bango na Gambela. Nzela nzela nazali komituna ndenge nini Rosa akoki kokoma proche na muana oyo famille na ye ekangisa mobali na ye? Avant na kumba bango, lipapa ya Célé e sauter. Rosa akoti na ndaku, azui épingle mpe atie yango comme fusible.
Rosa tango asilisi na Wenze, ye na Célé, bazongi na ndaku mpe Cele akeyi ebpayi na bango. Tango papa Wemba azongi na ndaku, alati kaka lipapa wana. Rosa atuni ye soki azui lipapa wana wapi? Azongiseli Rosa que lipapa wana ezalaka kaka na ndaku oyo. Rosa asengi ye alongola yango atala soki ezali na épingle oyo atiaki comme fusible. Wemba alongola lipapa boye, kaka oyo  Rosa atielaki Célé fusible mpe ebimisi mobulu wana. Na bitumba wana, abacost papa Wemba alataki efunguami. Alongoli yango atie na kiti. Rosa azui yango abandi kotala na ba poches boye, atala na kati, bien signé griffe  Célé Wemba. Célé nde atongelaki ye abacost wana mpe ayebisi tailleur que akoma Célé Wemba. Ebakisi lisusu kanda likolo ya oyo ya lipapa. Rosa akangisi papa Wemba na gendarmerie ya Matonge.
Donc, tango Célé akendaki na Rosa na wenze wana, papa Wemba azalaki na ye epayi ya ba Pecho, Célé awuti wenze alambi biloko amemeli ye kuna ba liye pendant que Rosa kuna kidiba. Wana Rosa ye moko apesi ngai version  na phone mpe tango ngai moko nakitaki wana.
Bien que papa Wemba kangamaki na Makala, bandaki kaka ko continuer ko tourner na Célé.
 
………………………………………………………………………………………
 
Ndeko Dierto,
 
Nakoyanola yo na mbala ya sima. Kasi yeba ete Mbole oyo Lutumba ayemba, ezali Jeanne Mbole. Deuxième epouse na ye. Ye, afandi na Yolo-Sud, mosika te na gendarmerie ya Mabanga.
 
Mbala ya sima na ko completer mpe ba ndeko oyo ba lobeli masolo mpe komeka koyanola na masolo oyo nayebi mpe na mituna miye na yanoli te.
 
 
Patriotiquement,
 
 
Emmanuel Kandolo

.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
S
<br /> Cher Kandolo,<br /> <br /> <br /> Salut,<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> J'aime bien ce website car ca me rappelle beaucoup des choses. J'ai seulement remarque que certaines informations que vous publier ne sont pas correctes. Il semble que vous connaissez le feu<br /> Arthur Bakumba mais pas comme il le faut.  Au fait leur parcelle est juste au coin des avenues Niagara (no 140) et Saio et pas comme vous l'avez mentionne dans cet article.  Bien a<br /> vous.<br /> <br /> <br /> S.D. Baklong<br /> <br /> <br />  <br />
Répondre
R
<br /> Voulais, ci-bas, dire '...avait mis les habits de mon ami dans un bassin d'eau...'<br />
Répondre
R
<br /> Dio-Dio, le mal est que tu comprends peut-etre pas ce que c'est la ligne de conduite de ce forum: 'memoire collective'. Pourquoi on a pas le droit de parler de Wemba, sauf quand les dires<br /> t'arrangent, toi? Exiger une reference n'a pas ca place ici, a mon avis, vu qu'il y a pas une citation dans les ecrits de VEK, a moins que tu m'apprennes ce que c'est une reference quand il<br /> s'agit de composer un texte ou le presenter a un public.<br /> <br /> <br /> Historien, t'en fais pas: VEK dit pas que Wemba ne portait pas ses 'griffes' - ungaro ou autres, mais qu'il portait des flip-flops que portait un peu avant sa concubine. J'ai vu autrefois un<br /> jeune papa millionnaire (mon voisin) revenir chez lui, aupres de sa femme et ses enfants, en taxi tres ordinaire, pas digne de son rang, parce que sa concubine avait refuse de le<br /> laisser partir et avait garde la cle de sa 911 4S (d'a peine six mois) qu'il avait garee dans le driveway de cette derniere. A Kin, mon ami avait mis un t-shirt et une culotte purement<br /> dame d'une prostitutuee qui l'avait amene chez elle et ne voulait pas le laisser repartir joindre sa femme, en vacances a Kin avec lui, a l'inter et avait mis les amis de mon ami dans un<br /> bassin d'eau. Elle comptait avoir ce mikiliste toute la nuit et la journee suivante pour demander plus. Tout est possible! Permettons aux gens qui connaissent plus que nous de nous aider a<br /> decouvrir ce que nous ignorons. Je savais pas que Bozi est arrive au point d'etre lie avec des chaines. Nous autres avons que cet espace pour apprendre et permettez-nous en, svp.<br />
Répondre
H
<br /> NA NDEKO DIO DIO                                                  <br />                                                    NAKOSENGA NA<br /> YO OKITISA MOTEMA.TANGO TOZALI KOKABOLA MASOLO EZALI RDV YA DONNER ET RECEVOIR.KOYOKA NA YO PASI TE NA OYO KULUTU KANDOLO AKOMI PO NA PAPA WEMBA PO YE MOKO PE AYOKA MINGI PE ALATA CARAPACE.KULUTU<br /> KANDOLO SOKI APESI VERSION NA YE,BISO TOZALI BA LECTEURS.NGAI PERSONELLEMENT NAZUAKA YANGO LOKOLA NAZALI KOLIA MBISI,CAD MIKUWA NABUAKI,MISUNI  nDE  NALIE.NIONSO  EZALI YAKOZUA<br /> TE.EZALI KOSENGA DISCERNEMENT. SUR  ARTHUR BAKUMBA,TOZALAKI  BABALE OYO TOTALISAKI YE QUE AZALAKI MUANA YA NGIRI NGIRI PO NDAKO NA BANGO NA YA UN DES MES GRANDS PERES EZALAKI NA MEME<br /> ARCHITECTUREYA KOKO NA NGAI EZALAKI NA CROISEMENT BOMBOMA  GAMBELA.NALOBAKI MALAMU QUE NA MASOLO ABETAKI  SUR MBOWOLE FONDS NA FORME EKOCHANGER TE MAIS NA APPORTAKI BA CORRECTION SUR<br /> ANNÉE YA MBOTAMA NA YE NAOYO YA LIWA PE AKOMAKI LISUSU  QUE AZALAKI KOVIVRE  NGONGA MOKO NA MOBALI NA YE ITELANATALISAKI YE  QUE TI NA LIWA NA YE AZALAKI KAKA NA MOBALI WANAAKOMAKI<br /> LISUSU QUE AKUFAKI NA BOKONO NA 1986.OMONI QUE A EXPLIKAKI  VRAIMENT TENAYEBI BOKONO NA LINGALA ELAKISI MALADIE,MAIS YE AKOMAKI KAKA  BOKONO.INTERPRETATION EKOKI KOLOBA SIDA.BISO BANSO<br />  NALIBOTA TOYEBI QUE  EZALAKI CANCER DES SEINSNA REMETTRE BA MAKOMI NA YE EN DOUTE TE.<br /> <br /> <br /> NGAI NAPESAKI NDEKO  KING  LISOLO SUR  WANGONGONAMONI PE OSENGI KULUTU EMMA BA REFERENCES SUR SOURCE YA MASOLO NA YE.NAYEBISAKI  NDEKO KING QUE  BA WA PECHO  BA<br /> IDÉES NA BANGO EZALAKI KOBIMA NA SIMA YA KUITI YA BANGI.TALAKA PE NZAMBE ALALAKA TE BOKENDE NA BLOG YA GERVAIS KATENDE BOKOMONA INTERVIEW  YA BOKUL BAZALI NA JADOT LE CAMBODGIEN ALOBI NA<br /> MOLOKAI BA CONSEILLERS BAZALAKI KOZUA BA DECISIONS EBELE NA NSE YA KWITI YA BANGI.BA EVENEMENT EBELE NAZALAKI TÉMOIN OCCULAIRE LOKOLA LIWA YA MAMA NIONDO BALELA YE NA CROISEMENT DJOLU<br /> KASAVUBU.TOZUAKI BA CHANCES YA KOVIVRE MAKAMBO WANA PO EZALAKI NA QUARTIER NA NGAI.VÉCU NANGAI EZALI PO COMMUNE NANGAI E ABRITA MAKAMBO  EBELE.NDEKO DIO,OYO YA KOZUA OZUI.OYO YA KOBOYA OBOYI<br /> PE NA BOSEMBO NIONSO OTALISI KULUTU KANDOLO QUE NA ZA  D'ACCORD TE ESIKA BOYE.LOKOLA NGAI NATANGI NDENGE AKOMI QUE BOKUL ALATAKI LIPAPA YA FUSIBLE YA MAKANGU NA YEDISCERNEMENT  NA NGAI<br /> EKO POUSSER NGAI NA S'INTERROGER QUE NA PÉRIODE WANA ASI AKOTAKI NA MAKAMBO YA KOLATA.OYEBI QUE NA  MITU YA BATU EBELE BAYEBI QUE BELMONDO ALUKA NIARCHOSNAPESAKI LISOLO  YA PONGI YA<br /> EVOLOKO.ALALAKA NA YE SAUF QUE AZALAKI NOCTAMBULE,SYSTEME NAYE EZALAKI DERANGERBAOYO BASALAKA NA BUTU BAYEBI YANGO BIEN,PE LISUSU AZALAKI ALCOOLIQUE.SOKI AKANGI BINO  AKOPAYER BA BOCK TI<br />  NA MOYI.NDEKO  DIO NABANZI MESSAGE NA NGAI ELEKI PE BOBOTO ENTRE YO NA KULUTU EMMA.<br />
Répondre
J
<br /> Ngai namoni likambo yamabe Dio-Dio akomi te. Je me rappelle polémique ebimaki concernant plagiat ya Manuaku awa na Mbokamosika, c'est avec acharnément ndenge lisolo yango ezalaki traiter. Soki<br /> botangi likolo pona commerce Matti abandaki kosala na Rome, elobami te pour ne pas blésser quelque personnes, par contre ya wemba elobami de fond en comble, et pourtant ezali likambo moko très<br /> délicat. Il fallait s'abstenir pona kokoma makambo misusu. En plus liwa yango ezalaki scientifiquement prouvé te. Il se peut que ngai nazali naif. <br />
Répondre
L
<br /> Ma mère avait l´habitude de chanter chaque matin en ces termes avant de sortir de la maison pour la douche (kikoso) : BANINGA BA SAMBA NZAMBE, BINO BO SAMBA NKISI ee, NZAMBE WA BOLINGO....<br /> <br /> <br /> En regardant de près ce que nos frères Claude et Jules viennent de dire, je commence à comprendre certaines choses que cachaient la chanson matinale de ma défunte maman, il y a ceux qui<br /> s´agenouillent pour prier Dieu et ceux dont les prières sont diamétralement opposées à la gloire de Dieu.<br /> <br /> <br /> Comme qui dirait na mokili MIBALE NA MIBALE.<br />
Répondre
O
<br /> DIO DIO, merci, kasi il faut ozala penza initié po na ko comprendre maloba na yo, Nayébi te soki b a mbokatiers mingi ba déchiffré message na y o - Ndé o pesi sango na langage ya ba nkolo<br /> nzamba (forêt)<br />
Répondre
M
<br /> Nasepeli mingi na maloba ya kimia leki Kula alobi. Tobosana te que:Emmanuel kandolo, Dio-Dio, Kula, na ngai mei tozali na kati ya ba fondateurs ya mbokamosika. Biso nde tokoki kobomaka moto, kasi<br /> kopelisa te..<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Messager<br />
Répondre
K
<br /> Mbote mpe kimia o kati ya moko moko.<br /> <br /> Ndeko Dierto onyati penza, "tabula rasa".<br /> Ndeko DioDio mingi awa tobandi masolo oyo lelo te, nga nayebi Kulutu Emma de maniere virtuelle plus de 12 ans yang'oyo, ndenge moko mpe nayebi yo mpe na ndenge tozwa chance ya kokutana<br /> physiquement.<br /> <br /> <br /> Le monde est petit ndenge baloba na Lopoto.<br /> Nga na yo tobanda lisolo po obetaki lisolo moko boye suite a ca naloba na yo ke bato wana nayebi bango po totangaka na moko na bango classe moko pe totikala ba amis ti lelo.<br /> Nzambe pe alalaka te, tokutana nga na yo esika ya moto moko oyo nga na yo toyebi tres bien voila qui montre bel est bien que tu existes et j'ai temoigne en ta faveur ndenge bato moko boye bafinga<br /> yo tango olakisaki bango un peu qui tu es...yo moko oyebi ndenge omata avion sans passeport po ozonga USA alors que 9/11 ezalaki nanu wana avec tout son dispositif...<br /> <br /> Concernant kulutu Emma, naza sur que namona ye plusieurs fois esika ya ami na ye pauvre Vieux Mongombe grand frere ya ba Gege Mangaya.<br /> <br /> Nabeta lisolo moko boye sur un ami, kulutu Emma apesa nga detail moko que ye pe azalaki na veillee funebre ya ami wana eleve officier na Ecole Royale Militaire a Bxl...<br /> <br /> Ba masolo na ye sur la famille Nkumu et la famille de la mere de Papa Wemba eza penza bongo donc tres proche de la realite car je connais aussi les 2 familles dont les mamans venaient sur Djolu<br /> numero 1 qui est donc la maison familiale pas loin de la famille de Bongo Wende.<br /> <br /> Biso na Kasa-Vubu, Matonge toyebi mingi sur makambo ya Musique to politique pe toza ba temoins occulaires ya makambo ebele oyo ebongola vie politique na musique moderne ya mboka na biso...<br /> Nani abungi ete Dendale to pe Mboka Sika eza esika ba kalaka ya tango wana bazalaki kovanda ?<br /> Moto neti Papa Roberto Holden au plus fort ya guerre ya Angola, biso tomonaka na biso ye chaque matin..ecole gardienne oyo nga nabandaki kokende se trouvait en face de sa maison...<br /> <br /> Ba Emile Soki, Bavon Marie-Marie, Luambo, Zaiko, Oka, Studio Veve na Eyala, Empompo Loway, Mpongo Love, Tshala Mwana...yango tango heure moko Kulutu Emma to ndeko Historien babetaka masolo je me<br /> rends compte que mais lisolo oyo nayebi ango mais lokola bomwana ezalaki nanu moyen na realiser ango sur le champ ezalaki te...<br /> <br /> Ba ya Paty Betoko et sa soeur, ba Zatiti, ba vieux Denewade, Kiamwangana Veve, DV Moanda bango tout wana tomonaka monaka bango neti kaka bato moko normal comme ba yaya ya quartier<br /> lol... <br /> <br /> Kulutu Messager meme chose en bon vieux de Dibaya na lisolo moke kaka boye to se renda compte que toyebi moto moko nga na ye elongo.<br /> <br /> Tout ca pour dire ndeko DioDio que kotala mosapi te, tala nde nini mosapi ezali kolakisa...<br /> <br /> Nga soki nalingi nayeba soki Kulutu Emma azalaka eza tres facile po nakotuna les enfants de son ami mais a quoi bon ?????<br />
Répondre
D
<br /> Merci beaucoup mr kandolo pour ta reponse à mon endroit meme si je suis toujours sur ma soif mais je garde quand meme espoir que tu me repondra au moment opportun. je profite egalement pour<br /> remercier tous ceux qui m'ont apporté des éléménts de reponse à mes questions je pense entre autre à la gentillesse et spontanéité de Serges Kongo, Historien et tant d'autres.<br /> <br /> <br /> BOBOTO PE BONDEKO<br /> <br /> <br /> PS: A DIO-DIO Mon frère, si tu me le permet j'aimerai seulement  te demander une faveur appliqué si ce possible le concept philosophique épistémologique que les latins appeles " TABULA RASA"<br /> à la place de la tactique de " La politique de la terre brulée". honnetement j'ai toujours apprecié ton esprit libre, ta droiture et ta constance.(cfr congo 2000)<br /> <br /> <br /> DIERTO<br /> <br /> <br /> DIERTO<br />
Répondre
B
<br /> Emmanuel kandolo, tu as un livre dans ta tete. Il faut ecrire et publier. C'est ca qui fait the best seller des americains. Mon souhait est de te voir ecrire sur les musiciens et ma musique<br /> congolaise.<br /> <br /> <br /> vas-y mon frere!<br />
Répondre
J
<br /> Ndeko Claude Kangudie,<br /> <br /> <br /> Esengo mingi na manso okomi, par fétiche makanisi ma ngai ezali na NZAMBI-MPUNGU, lokola ba NOKO balobaki na biso nzambe ya Afrique ezali NKISI esengelaki malamu totika nzela wana tolanda obele<br /> ya bango, kasi nionso oyo ezalaki mayele ma colonisation, Nzambi-Mpungu ezali na ba kombo ndenge na ndenge na minoko nionso oyo ye Nkolo Nzambe akobolela biso na Afrique, ngai napesi nde<br /> introduction esengeli moko na moko oyo ayebi mua mingi abakisa mpo na ko développer makanisi ya Ndeko na biso Serge Kongo na Biso, nabanzi okokoto na mozindo na mbala ya sima na makomi ma yo mpo<br /> na kofungola biso miso na likambo etali Nzambi-Mpungu.<br /> <br /> <br /> Wa yo Jules.<br />
Répondre
C
<br /> Mbote bandeko...nazali kolikia ke mosala malamu ndeko E. Kandolo azali kosala, tozali ko comprendre yango biso nionso. Ezala na oyo etali niveau ya ba oyo tozali kobenga ba vedette, ezala na<br /> likambo etali ba ngwa to nkisi. Je m'adresserai à mon frère Jules...Namoni que ozali na connaissances ya makambo na biso ya ba Africains to bato moyindo...pamba te olobi que kombo lokola ya<br /> Mujinga ezalaka na ba rites. En tant que Muluba, je le confirme, mpe nakobakisa que ba kombo lokola Ntumba, Kabange, Katuma etc tout comme les jumeaux ezali ba kombo ya ba rites. Par contre,<br /> nazali na mua confusion et doute mpo na ko adhérer na phrase na yo "LE VRAI DIEU D'AFRIQUE S'APPELLE FETICHE"...Nakosenga na yo ozongela esika oyo savoir na biso ya bo nkoko ewuta. Kota<br /> na mozindo et tu comprendras beaucoup de choses. Nalingi koloba que ba nkoko na biso bayebaki bien les entités du Mal et les entités du Bien, d'où l'appelation donnée à Dieu "Mikombo wa Kalowa"<br /> chez les Baluba. Kasi ba ndeko na biso misusu pour les besoins de leurs causes font appel aux entités du Mal...Mais ngayi, et ça n'engage que moi, je ne pense pas le Dieu de l'Afrique s'appelle<br /> fétiche. To tia makanisi na biso na mboka na biso CONGO. Bolingo na bino nionso.<br /> <br /> <br /> Claude Kangudie.<br />
Répondre
D
<br /> BOn COURAGE Kulutu EMMA KANDOLO na masolo nayo..soki pe moyen ezali TIAKA PE ba REFERENCE ....REFERENCE ezalaka malamu pona CREDIBILITE ya LISOLO..sinom te..MASOLO nayo elingi kobanda kokokana na<br /> masolo ya BALABALA yaba PARLEMENTAIRE DEBOUT. Donc masolo ezanga ba reference, pona ko verifier.<br /> <br /> <br /> Je me demande souvent pourquoi  PAPA WEMBA ,pourquoi azalaka na difficulte yako yeba nani wana masta naye EMMANUEL KANDOLO oyo azalaki kowuta na poto deja naba 1970 kotala ye na ndako<br /> naye ????<br /> <br /> <br /> (1)Est ce que o signa PACTE na PAPA WEMBA pona a devoiler identite nayo te to comment? Ata kutu KIMOBANGE ya PAPA WEMBA..ayebaka kaka ba simple FAN neti ngai nabanda kolanda ye banda<br /> creation ya VIVA-la-MUSICA..mais yo masta naye azalaka na difficulte yako LOCALISER YO PONA NINI...KOKAMWAAAAAAA...<br /> <br /> <br /> PS: SWA Y'ANGO na ESPRIT ya BIEN>>MASOLO KITOKO..mais REFERENCE MOBULU...pe VERIFICATION MOBULU epayi yaba CONCERNER..C'est quand meme BIZZARE. Nayebi deja okoloba ke nalingi kolukela yo<br /> lisusu POLEMIQUE STERILE..mais KANISA MALAMU.<br /> <br /> <br />  <br />
Répondre
K
<br /> Kulutu Emma,<br /> <br /> <br /> merci na ba réponses nayo. kasi na kozua temps ya ko tango yango na pokwa.<br /> <br /> <br /> tika na pesa yo déjà demande mosusu. soki okoki ko betela biso mbala ya sima lisolo ya espérant (esika abotami, akoli, ndenge abandi musique, vie naye, abalaki, azali na bana boni,na ba<br /> conditions nini akendaki ko kutana na liwa na kinshasa, etc). Espérant azali parmi ba chanteurs bourré de talent à mon avis. ma paradoxalement on dirait espace oyo to accordaka naye ezali penza<br /> mokié par rapport à ce valent ses compositions et sa voix. par exemple na langa langa stars selon ngayi ezali voix naye na ya dindo nde é domina. na découvrir ye seulement 10ans après liwa naye,<br /> kasi na kati ya ba compositions naye (na viva, langa langa stars, to pé tango aye ko s'installer na poto) ba textes naye ezalaki vraiment profonds yango epesi nga posa na luka ko yeba d'avantage<br /> sur ye.<br />
Répondre
J
<br /> nalingi koloba LE VRAI DIEU D´AFRIQUE S´APPELLE FETICHE<br />
Répondre
J
<br /> Ndeko Serge Kongo na Biso,<br /> <br /> <br /> na point oyo olobi soki mutu akoki kosala miziki sans ke azua nkisi, nakomeka koyanola yo na ndenge ngai namoneli, nayebi mbuta Kandolo mpe akopesa oyo ya ye version, d´abord tozali batu na<br /> mokili et en particulier tozali ba africains, kobanda muana azali naino na libumu ya mama na ye, baboti bakozua déjà protection mpo muana abotama malamu, tangu muana abimi na mokili okomona<br /> bakolatisa ye basinga ndenge na ndenge, bakosala ba cérémonie ya ndenge nionso oyo ekoki na ndenge muana abotami, selo azala mapasa, mujinga, mbokoso, matshombé, nsele etc... donc dès naissance<br /> na yo ozali dèjà na kati ya rythme ya GUA, okoli na yango, ne dit-on pas que le vrai d´Afrique s´appelle FETICHE to Mpungu. Cliniquement balobaka mongongo oyo muana ayokela mingi ezali mongongo<br /> ya mama na ye puisque ezali mongongo oyo ye ebanda koyoka wuta na kati ya libumu ya mama. Na bokoleli na biso ba africains tjrs okomona baboti bakotiya mua ba gri-gri likolo ya porte d´entrée ya<br /> ndaku mpo na ko empecher ba mauvais esprits ekotela bino na ndaku (Ndoki na ndaku okeyi kolukela biso ba Nganga) Donc likambo ya MONO to NKISI ezali ko faire partie ya vie na biso ba Africains,<br /> ozali motu otamboli mpe mua mingi na mokili, tala kaka bisika oyo ba Africains ya Diaspora bazali lokola na Brésil, Haïti na ba caraïbes nionso okomona ADORATION YA MPUNGU ezali kutu koleka<br /> makasi ke na biso ba Africains oyo totikala na Afrique. Nabanzi omeka koluka naino ntina ya nkisi na miziki to misala nionso etikali na sens wana.<br />
Répondre
S
<br /> Merci kulutu Kandolo,<br /> <br /> <br /> Biyano kitoko opesi biso, Bozi na Gina babelaki mitu pe Evoloko azuaki<br /> bilakeli mabe ke soki alali na butu akokufa ndenge kinshasa mobimba elobelaki yango, est ce que témoin azalaki ? Toyebi.  Ezuaki ba mbula mingi po Gina aniyata lisusu mabele ya Kinshasa, basusu balboa ke ezali vie<br /> privée na bango, mais est ce que mutu akoki kosala muziki te sans ke asimba nkisi?  Po likambo yango ekipe lisusu, ba pasteurs na ba musiciens ya miziki ya Nzambe basimbi ba nkisi.<br />  *Batu mingi batikala ba orphelins ya Soki Dianzenza, Vieux Nyboma alobaki ke Soki Vangu akendaki kozua ye po basala Bella Bella alors ke bango<br /> bazalaki nanu na matanga ya Bavon, ezalaki na mbula nini, po ezali lokola ke Belle Bella esalemaki na période ya liwa ya Bavon mais sortie officielle esalemaki na 1973 ndenge tokoni na journal,<br /> c’est qoui exactement?  Soki Dianzenza azalaki kosala voix nini?  Po na “Tongo etani” Papy Tex azalaki<br /> kosala Ténor, Gilly Ngongo 2eme, pe ye moko on dirait azalaki kosala 1ere voix. <br /> <br /> <br /> 1. Nani ayebi voix nini Soki Dianzenza azalaki kosala. <br /> <br /> <br /> 2. Est ce que<br /> guitariste solo oyo ya “Tongo etani” ezali SILAKO ?  Guitariste wana azalaki na touche makasi.<br /> <br /> <br /> Boboto ezala na biso.<br /> <br /> <br /> Serge – Kongo na biso.  <br />
Répondre